REGULAMIN IMPREZY

TORUŃ PÓŁMARATON 2022

23.10.2022 r. 

I. ORGANIZATOR IMPREZY

 1. Organizatorem jest Stowarzyszenie Run to Run, ul. Szafranowa 6, 87-100 Toruń oraz Miasto Toruń.
 2. Dane teleadresowe Organizatora są podane na oficjalnej witrynie internetowej imprezy torunmaraton.pl.
 3. Imprezę organizacyjnie wspiera liczna grupa wolontariuszy z wielu toruńskich placówek i uczelni wyższych.

II. CEL IMPREZY

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja Torunia w Polsce i na świecie.
 3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Torunia i okolic.
 4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 23 października 2022 r. (NIEDZIELA).
 2. Start biegu nastąpi o godz. 9:00.
 3. Start i meta biegu będzie znajdować się na torze żużlowym Motoareny im. Mariana Rosego przy ul. Pera Jonssona 7 w Toruniu.
 4. Szczegółowa trasa półmaratonu jest zaprezentowana na stronie internetowej imprezy w zakładce „Toruń Półmaraton – Trasa”.
 5. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa posiada atest PZLA.
 6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi, co 1 kilometr.
 7. W godz. 9:00-12:00, wraz z przemieszczaniem się biegaczy, trasa będzie sukcesywnie wyłączana z ruchu kołowego (z wyjątkiem tramwajów i pojazdów Organizatora).
 8. Wyłączenie z ruchu dotyczy również rowerów i rolek. Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne, na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego, w tym „support”. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.
 9. Zawodnicy na starcie ustawiają się w strefach czasowych wyznaczonych przez Organizatora.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W TORUŃ PÓŁMARATON 2022 może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu biegu ukończy 18 lat.
 2. Każdy zawodnik startujący w  TORUŃ PÓŁMARATON 2022 musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu półmaratońskim.
 4. Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w budynku Motoareny (I piętro) przy ul. Pera Jonssona 7 w Toruniu.
 5. Biuro Zawodów będzie czynne 22 października 2022 r. (SOBOTA) w godzinach 14:00-20:00 oraz TYLKO dla osób spoza Torunia i powiatu toruńskiego także 23 października 2022 r. (NIEDZIELA) w godz. 7:00-8:00.
 6. Uczestników biegu obowiązuje limit czasu 3 godziny.
 7. Zawodnicy, którzy na półmetku osiągną czas powyżej 1 godziny 30 minut zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Wszyscy zawodnicy, którzy nie osiągną linii mety do godz. 12:00, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Do mety mogą dojechać pojazdem z napisem „Koniec biegu”.
 8. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 9. Wszyscy uczestnicy TORUŃ PÓŁMARATON 2022 są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
 10. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i niepodważalne.
 11. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 12. Zawodnicy zdyskwalifikowani za doping i odbywający karę nie mają prawa startu w TORUŃ PÓŁMARATON 2022 aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji.
 13. Organizator nie zezwala na start zawodników z psami.
 14. Limit liczby uczestników zostanie ustalony na 14 dni przed imprezą.

V. POMIAR CZASU

 1. Podczas rywalizacji będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasów. Każdy uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów numer startowy z chipem,  który musi umieścić na przodzie koszulki sportowej. Niepoprawne zamocowanie numeru może być podstawą dyskwalifikacji.
 2. Czas zawodników mierzony będzie w dwóch wariantach: brutto (od strzału startera) oraz netto (od przebiegnięcia przez zawodnika przez linię startu). Klasyfikacja prowadzona będzie według czasu netto, poza pierwszą 50-stką na mecie. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia do TORUŃ PÓŁMARATON 2022 będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej imprezy.
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 17 października 2022 r..  Po tym terminie, jeżeli nie zostanie wyczerpany limit dostępnych miejsc, zgłoszenia będą możliwe dzień przed startem w Biurze Zawodów.
 3. Transakcje on-line obsługiwane są przez Transferuj.pl. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
 4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
 6. Opłata startowa za udział w TORUŃ PÓŁMARATON 2022 wynosi:
  • Pierwsze 100 pakietów – 65 PLN
  • Od 101 do 200 pakietów – 85 PLN
  • Od 201 do 300 pakietów – 100 PLN
  • Od 301 do 400 pakietów – 110 PLN
  • Powyżej 400 pakietów do dnia 17 października 2022 – 120 PLN
  • Rejestracja w Biurze Zawodów – 160 PLN (płatność TYLKO gotówką)
 7. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się danych osobowych na liście zawodników z potwierdzoną płatnością.
 8. Każdy uczestnik Imprezy, oprócz zgłoszenia online, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej.
 9. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie
  z terminem, w jakim dokonał pierwszej opłaty. UWAGA! Osoby dokonujące płatności w innej walucie niż polski złoty płacą równowartość stawek podanych w pkt. 6., przy czym przeliczenie dokonywane jest automatycznie przez bank.
 10. Osoby, które wniosą opłatę startową po 17 października 2022 roku winne są posiadać ze sobą potwierdzenie wniesienia opłaty podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.
 11. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (poprzez jeden przelew). W takim wypadku w tytule przelewu należy wpisać „Opłata grupowa” oraz imiona i nazwiska uczestników, za których wnoszona jest opłata startowa. Listę osób, za które wnoszona jest opłata należy również przesłać na adres: kontakt.runtorun@gmail.com.
 12. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu zweryfikowania danych osobowych oraz wieku.
 13. Pakiety startowe nieodebrane w dniu pracy biura zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.
 14. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 15. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:
  • numer startowy z chipem
  • komplet agrafek
  • program imprezy
  • butelkę wody
  • batony
  • wodę, napoje izotoniczne, banany i czekoladę na punktach odżywczych
  • medal na mecie
  • ciepły posiłek regeneracyjny po biegu w strefie mety
  • worek na odzież (depozyt)
  • upominki od sponsorów i partnerów imprezy
 16. Istnieje możliwość zakupienia poprzez formularz rejestracyjny usługi grawerowania medalu w strefie mety. Koszt takiej usługi to 20 zł.
 17. Istnieje możliwość zakupienia odzieży startowej marki AdRunaLine z brandingiem TORUŃ PÓŁMARATON 2022. Szczegóły tutaj: http://torunmaraton.pl/odziez-adrunaline/
 18. Rachunki dotyczące opłat dokonywanych przelewem, po wystąpieniu z żądaniem wystawienia rachunku do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, organizator wystawi w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty na rachunek bankowy. Jeśli żądanie zostanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania transakcji licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż/została nabyta usługa, rachunek zostanie wystawiona nie później niż do 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania. Prośby o wystawienie rachunku należy kierować na adres e-mail: kontakt.runtorun@gmail.com. Rachunki będą wystawiane i przesyłane wyłącznie w formie elektronicznej.

VII. PUNKTY ODŻYWIANIA NA TRASIE, SANITARNE I MEDYCZNE, DEPOZYT

 1. Punkty odżywiania zaopatrzone w napój izotoniczny, wodę, banany i czekoladę będą rozmieszczone, co 5 km począwszy od 5 km.
 2. Na trasie TORUŃ PÓŁMARATON 2022 nie będzie punktów z odżywkami własnymi zawodników.
 3. Na trasie TORUŃ PÓŁMARATON 2022 będą się znajdowały elektroniczne punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie bramki kontrolnej pomiaru czasu, jak również wbieganie na chodnik, trawnik, czy jakąkolwiek część drogi nie będącą trasą biegu, może skutkować dyskwalifikacją.
 4. Na ok. 8 km i 17,5 km trasy znajdować się będą przenośne ubikacje Toi-Toi.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na stracie, trasie i mecie biegu.
 6. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt przy strefie mety.

VIII. KLASYFIKACJE

W TORUŃ PÓŁMARATON 2022 przewidziane są następujące klasyfikacje:

 1. Generalna Kobiet i Mężczyzn
 2. Mieszkańców Torunia Kobiet i Mężczyzn
 3. Mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kobiet i Mężczyzn
 4. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:
 • K 18-29 M 18-29
 • K 30-39 M 30-39
 • K 40-49 M 40-49
 • K 50-59 M 50-59
 • K 60-69 M 60-69
 • K 70 i starsze M 70 i starsi

Klasyfikacje wiekowe Kobiet i Mężczyzn nie dublują się z klasyfikacją generalną.

IX. NAGRODY

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 39. TORUŃ MARATON otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają puchary i narody rzeczowe lub finansowe.
 3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.
 4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji mistrzostw Torunia kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.
 5. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji mistrzostw województwa kujawsko-pomorskiego kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.
 7. Osoby, które nie wskażą w formularzu rejestracji klasyfikacji dodatkowych (tj. mieszkaniec/mieszkanka Torunia i/lub mieszkaniec/mieszkanka województwa kujawsko-pomorskiego), mimo, że będą spełniać wymogi danych kategorii, nie będą uwzględnione podczas dekoracji.

X. WYŻYWIENIE I NOCLEGI

 1. Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów i własnego wyżywienia każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Dla uczestników TORUŃ PÓŁMARATON 2022 dostępny będzie ciepły posiłek regeneracyjny po biegu w strefie mety. Podstawą wydania posiłku będzie bon żywieniowy stanowiący integralną część numeru startowego zawodnika. Należy go oderwać i przekazać w punkcie wydawania posiłku.
 3. Pasta Party będzie się odbywać 22 października 2022 w godz. 17:00-20:00 w Restauracji SPEEDWAY w budynku Motoareny im. Mariana Rosego przy ul. Pera Jonssona 7 w Toruniu (parter). Udział w Pasta Party dla zawodników kosztuje 10,00 zł, dla osób towarzyszących 20,00 zł.
 4. Organizator nie zapewnia bezpłatnego noclegu z 22/23.10.2022 r. Rekomendujemy obiekty noclegowe, z którymi Organizator podjął współpracę. Lista obiektów jest dostępna tutaj: http://torunmaraton.pl/noclegi/

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników, zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) jest Stowarzyszenie Run To Run, ul. Szafranowa 6, 87-100 Toruń.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z promocją i przeprowadzeniem TORUŃ PÓŁMARATON 2022.
 3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Biegu. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
 4. Przetwarzanie danych Uczestnika w związku z ich udziałem w Biegu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, daty urodzenia, klubu Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje każdy sposób.
 5. Wszystkie informacje dotyczące Uczestnika uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą ochronie danych osobowych.

XII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE​

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z TORUŃ PÓŁMARATON 2022 należy przesyłać w formie elektronicznej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia biegu.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w pkt 12.1 nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące TORUŃ PÓŁMARATON 2022 Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących TORUŃ PÓŁMARATON 2022 będzie ostateczna.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników TORUŃ PÓŁMARATON 2022 obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych,
  w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 7. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie.
 8. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy oraz przekazane do informacji mediów.
 9. Pisemne protesty przyjmuje Organizator w Biurze Organizacyjnym do godziny 16:00 w dniu odbywania się Zawodów.
 10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 11. Organizator zastrzega możliwość odwołania, zmiany terminu lub wprowadzenia formuły wirtualnej TORUŃ PÓŁMARATON 2022 w przypadku:
  • zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na przebieg wydarzenia;
  • wzrostu zakażeń na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2, a która to sytuacja mogłaby zagrażać życiu i zdrowiu zawodników, jak i osób uczestniczących w organizacji TORUŃ PÓŁMARATON 2022;
  • wprowadzenia powszechnie obowiązujących obostrzeń (w szczególności dotyczących limitów zawodników), które powodowałyby, że przeprowadzenie TORUŃ PÓŁMARATON 2022 byłoby niemożliwe lub znacząco utrudnione.
 12. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Ze sportowym zaproszeniem

Organizator