REGULAMIN IMPREZY

38. TORUŃ MARATON

24.10.2021 r. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, która powoduje wyjątkowe okoliczności wymagające wprowadzenia szczególnych rozwiązań, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych zapisów niniejszego regulaminu w zależności od aktualnie obowiązujących przepisów prawa i obostrzeń publikowanych na stronie www.gov.pl. O zmianach w Regulaminie Organizator poinformuje w osobnym komunikacie na stronie torunmaraton.pl.

I. ORGANIZATOR IMPREZY

 1. Organizatorem jest Stowarzyszenie Run to Run, ul. Szafranowa 6, 87-100 Toruń oraz Miasto Toruń.
 2. Dane teleadresowe Organizatora są podane na oficjalnej witrynie internetowej imprezy torunmaraton.pl.
 3. Imprezę organizacyjnie wspiera liczna grupa wolontariuszy z toruńskich placówek.

II. CEL IMPREZY

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja Torunia w Polsce i na świecie.
 3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Torunia i okolic.
 4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 24 października 2021 r. (NIEDZIELA).
 2. Start biegu nastąpi o godz. 9:00.
 3. Start i meta biegu będzie znajdować się na torze żużlowym Motoareny im. Mariana Rosego przy ul. Pera Jonssona 7 w Toruniu.
 4. Szczegółowa trasa maratonu będzie zaprezentowana na stron internetowej imprezy w zakładce „Toruń Maraton – Trasa”.
 5. Długość trasy: 42,195 km. Trasa posiada atest PZLA.
 6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi, co 1 kilometr.
 7. W godz. 09:00-15:00, wraz z przemieszczaniem się biegaczy, trasa będzie sukcesywnie wyłączana z ruchu kołowego (z wyjątkiem tramwajów i pojazdów Organizatora).
 8. Wyłączenie z ruchu dotyczy również rowerów i rolek. Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne, na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego, w tym „support”. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.
 9. Zawodnicy na starcie ustawiają się w strefach czasowych wyznaczonych przez Organizatora

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W 38. TORUŃ MARATON może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu biegu ukończy 18 lat.
 2. Każdy zawodnik startujący w  38. TORUŃ MARATON musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu maratońskim.
 4. Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w budynku Motoareny przy ul. Pera Jonssona 7 w Toruniu.
 5. Biuro Zawodów będzie czynne 23 października 2021 (SOBOTA) w godzinach 14:00-20:00 oraz TYLKO dla osób spoza Torunia i powiatu toruńskiego także 24 października (NIEDZIELA) w godz. 7:00-8:00.
 6. Uczestników biegu obowiązuje limit czasu 5 godzin i 30 minut.
 7. Zawodnicy, którzy na półmetku osiągną czas powyżej 2 godzin i 45 minut zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Wszyscy zawodnicy, którzy nie osiągną linii mety do godz. 14:30, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Do mety mogą dojechać pojazdem z napisem „Koniec biegu”.
 8. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 9. Wszyscy uczestnicy 38. TORUŃ MARATON są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
 10. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i niepodważalne.
 11. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 12. Zawodnicy zdyskwalifikowani za doping i odbywający karę nie mają prawa startu w 38. TORUŃ MARATON aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji.
 13. Organizator nie zezwala na start zawodników z psami.
 14. W biegu nie mogą wziąć udziału osoby, które w dniu wydarzenia:
  • mają objawy infekcji, w szczególności górnych dróg oddechowych takich jak katar i kaszel;
  • mają temperaturę powyżej 37,5°C;
  • przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 15. Limit liczby uczestników wynosi 400 os.

V. POMIAR CZASU

 1. Podczas rywalizacji będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasów. Każdy uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów chip,  który musi umieścić przy obuwiu (zamocować do sznurowadeł). Niepoprawne zamocowanie chipa może być podstawą dyskwalifikacji.
 2. Czas zawodników mierzony będzie w dwóch wariantach: brutto (od strzału startera) oraz netto (od przebiegnięcia przez zawodnika przez linię startu). Klasyfikacja prowadzona będzie według czasu netto, poza pierwszą 50-stką na mecie. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia do 38. TORUŃ MARATON będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej imprezy.
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 19 października 2021 r.. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe dzień przed startem w Biurze Zawodów jednak liczba wolnych miejsc będzie ograniczona.
 3. Transakcje on-line obsługiwane są przez Transferuj.pl. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
 4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
 6. Opłata startowa za udział w 38. TORUŃ MARATON wynosi:
  • Pierwsze 150 pakietów – 100 PLN
  • Od 151 do 300 pakietów – 115 PLN
  • Powyżej 300 pakietów do dnia 19 października 2021 – 130 PLN
  • Rejestracja w Biurze Zawodów – 200 PLN
 7. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się danych osobowych na „Liście osób z potwierdzoną opłatą”.
 8. Każdy uczestnik Imprezy, oprócz zgłoszenia online, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej.
 9. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie
  z terminem, w jakim dokonał pierwszej opłaty. UWAGA! Osoby dokonujące płatności w innej walucie niż polski złoty płacą równowartość stawek podanych w pkt. 6., przy czym przeliczenie dokonywane jest automatycznie przez bank.
 10. Osoby, które wniosą opłatę startową po 19 października 2021 roku winne są posiadać ze sobą potwierdzenie wniesienia opłaty podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.
 11. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (poprzez jeden przelew). W takim wypadku w tytule przelewu należy wpisać „Opłata grupowa” oraz imiona i nazwiska uczestników, za których wnoszona jest opłata startowa. Listę osób, za które wnoszona jest opłata należy również przesłać na adres: kontakt.runtorun@gmail.com.
 12. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu zweryfikowania danych osobowych oraz wieku.
 13. Pakiety startowe nieodebrane w dniu pracy biura zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.
 14. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 15. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:
  • numer startowy wraz z czterema agrafkami,
  • program imprezy
  • żel antybakteryjny
  • czapka zimowa przeznaczona do treningu biegowego marki Adrunaline
  • napoje (woda, napój izotoniczny), banany i czekolada na trasie i mecie biegu,
  • batony
  • medal na mecie,
  • ciepły posiłek regeneracyjny po biegu w strefie mety
  • worek na odzież (depozyt),
  • upominki od sponsorów i partnerów imprezy.
 16. Istnieje możliwość zakupienia poprzez formularz rejestracyjny usługi grawerowania medalu w strefie mety. Koszt takiej usługi to 20 zł.
 17. Istnieje możliwość zakupienia koszulki marki AdRunaLine z brandingiem 38. TORUŃ MARATON.
 18. Rachunki dotyczące opłat dokonywanych przelewem, po wystąpieniu z żądaniem wystawienia rachunku do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, wystawiamy w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty na rachunek bankowy.
 19. Jeśli żądanie zostanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania transakcji licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż/została nabyta usługa, rachunek zostanie wystawiona nie później niż do 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania.
 20. Prośby o wystawienie rachunku należy kierować na adres e-mail: kontakt.runtorun@gmail.com.
 21. Rachunki będą wystawiane i przesyłane wyłącznie w formie elektronicznej.

VII. PUNKTY ODŻYWIANIA, SANITARNE I MEDYCZNE, DEPOZYT

 1. Punkty odżywiania zaopatrzone w napój izotoniczny, wodę i banany będą rozmieszczone, co 5 km począwszy od 5 km.
 2. Na trasie 38. TORUŃ MARATON nie będzie punktów z odżywkami własnymi zawodników.
 3. Na trasie 38. TORUŃ MARATON będą się znajdowały elektroniczne punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie bramki kontrolnej pomiaru czasu, jak również wbieganie na chodnik, trawnik, czy jakąkolwiek część drogi nie będącą trasą biegu, może skutkować dyskwalifikacją.
 4. W przeddzień 38. TORUŃ MARATON w Centrum Aktywności Lokalnej „Willa z Pasją” przy ul. Grunwaldzkiej 38. w godz. 15:00-17:00 odbędzie się Pasta party i otwarte spotkanie poświęcone maratonowi toruńskiemu dla biegaczy, mieszkańców miasta i turystów. W programie wystawa plakatów, medali, pucharu, koszulek i innych historycznych pamiątek z maratonu oraz opowieści toruńskich maratończyków, a także wspólny posiłek.
 5. Dla uczestników 38. TORUŃ MARATON dostępny będzie ciepły posiłek regeneracyjny po biegu. Podstawą wydania posiłku będzie bon żywieniowy stanowiący integralną część numeru startowego zawodnika. Należy go oderwać i przekazać w punkcie wydawania posiłku.
 6. Na ok. 8 km, 17,5 km, 29 km i 38,5 km trasy znajdować się będą przenośne ubikacje Toi-Toi.
 7. Organizator zapewnia opiekę medyczną na stracie, trasie i mecie biegu.
 8. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt przy strefie mety.

VIII. KLASYFIKACJA

W 38. TORUŃ MARATON przewidziane są następujące klasyfikacje:

 1. Generalna Kobiet i Mężczyzn
 2. Mieszkańców Torunia Kobiet i Mężczyzn
 3. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:
 • K 18-29 M 18-29
 • K 30-39 M 30-39
 • K 40-49 M 40-49
 • K 50-59 M 50-59
 • K 60-69 M 60-69
 • K 70 i starsze M 70 i starsi

Klasyfikacje wiekowe Kobiet i Mężczyzn nie dublują się z klasyfikacją generalną.

IX. NAGRODY

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 38. TORUŃ MARATON otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają puchary i narody rzeczowe lub finansowe.
 3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.
 4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Mistrzostw Torunia kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników, zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) jest Stowarzyszenie Run To Run, ul. Szafranowa 6, 87-100 Toruń.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z promocją i przeprowadzeniem 38. TORUŃ MARATON.
 3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Biegu. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
 4. Przetwarzanie danych Uczestnika w związku z ich udziałem w Biegu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, daty urodzenia, klubu Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje każdy sposób.
 5. Wszystkie informacje dotyczące Uczestnika uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą ochronie danych osobowych.

XII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE​

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z 38. TORUŃ MARATON należy przesyłać w formie elektronicznej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia biegu.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w pkt 12.1 nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące 38. TORUŃ MARATON Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących 38. TORUŃ MARATON będzie ostateczna.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników 38. TORUŃ MARATON obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych,
  w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
 6. Organizator nie zapewni bezpłatnego noclegu z 23/24.10.2021 r.
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 8. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie.
 9. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy oraz przekazane do informacji mediów.
 10. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 11. Pisemne protesty przyjmuje Organizator w Biurze Organizacyjnym do godziny 16:00 w dniu odbywania się Zawodów.
 12. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 13. Organizator zastrzega możliwość odwołania, zmiany terminu lub wprowadzenia formuły wirtualnej 38. TORUŃ MARATON w przypadku:
  • zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na przebieg wydarzenia
  • wzrostu zakażeń na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2, a która to sytuacja mogłaby zagrażać życiu i zdrowiu zawodników, jak i osób uczestniczących w organizacji 38. TORUŃ MARATON
  • wprowadzenia powszechnie obowiązujących obostrzeń (w szczególności dotyczących limitów zawodników), które powodowałyby, że przeprowadzenie 38. TORUŃ MARATON byłoby niemożliwe lub znacząco utrudnione.
 14. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Ze sportowym zaproszeniem

Organizator